Thomas, J. (2013). Thomas Hardy and Desire. Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137305060