Cserne, P. (2017). Behavioural law and economics as litmus test. Ĺ’conomia, 7(7-3), 305-329. https://doi.org/10.4000/oeconomia.2630