Vorotnikova, N. A., Edeleva, M. V., Kurskaya, O. G., Brylev, K. A., Shestopalov, A. M., Mironov, Y. V., …Shestopalov, M. A. (2017). One-pot synthesis of {Mo6I8}4+-doped polystyrene microspheres via a free radical dispersion copolymerisation reaction. Polymer International, 66(12), 1906-1912. https://doi.org/10.1002/pi.5473